Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie oraz sposoby i zasady udostępniania danych

 

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Społecznych:

 1. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 r., poz.644).
 Autor: Wojciech Idźkowski

 

Referat Komunikacji :

 1. Rejestr pojazdów ( prowadzony jest w systemie zeszytowym i elektronicznym ),
 2. Wykaz dokumentów komunikacyjnych -dowodów rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych ( prowadzony jest w systemie zeszytowym i elektronicznym ),
 3. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych  ( prowadzony jest w systemie zeszytowym i elektronicznym),
 4. Rejestr wydanych praw jazdy ( prowadzony jest w systemie elektronicznym),
 5. Rejestr wydanych świadectw kwalifikacji ( prowadzony jest w systemie elektronicznym),
 6. Rejestr zatrzymanych praw jazdy ( prowadzony jest w systemie elektronicznym).

Wydawanie uwierzytelnionych kopii dokumentów znajdujących się w archiwum :

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie kopii dokumentu winien zawierać:

 1. Dowód stwierdzający, że osoba ubiegająca się o wydanie kopii dokumentu ma interes prawny, była stroną w postępowaniu zmierzającym do wydania ww. dokumentu,
 2. Uzasadnienie potrzeby wydania uwierzytelnionej kopii dokumentu.

Opłaty skarbowe:

 • za wniosek  5 zł
 • za każdy załącznik do wniosku 0,50 zł
 • od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii , od każdej pełnej lub zaczętej stronicy  3 zł
Autor: Ewa Marchewka

 

Wydział Finansowo-Księgowy:

 1. ewidencja środków trwałych
 2. ewidencja wyposażenia
 3. ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 4. ewidencja druków ścisłego zarachowania (kwitariusze przychodowe, czeki i karty drogowe)
 5. indywidualna karta wynagrodzeń pracownika
 6. wykazy opłat melioracyjnych.

Ewidencje te mają charakter wewnętrzny i nie są udostępniane interesantom.

Autor: Beata Czaplicka

 

Wykaz rejestrów  prowadzonych w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Informatyzacji:

 1. uchwał Rady Powiatu,
 2. uchwał Zarządu Powiatu,
 3. wniosków i opinii komisji Rady Powiatu
 4. ,interpelacji i wniosków  radnych,
 5. aktów wewnętrznych (zarządzeń Starosty),
 6. wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 7. skarg i wniosków,
 8. aktów prawa miejscowego.
 

Podstawa prawna : ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U.Nr160,poz.1074 z późn. zm.).

Wgląd do w/w rejestrów odbywa się zgodnie z unormowaniami :

 • ustawy  z dnia 6 września 2001r.  o dostępie o informacji publicznej  (Dz. U. Nr112,poz.1198),
 • rozdziału 17a Statutu Powiatu Przasnyskiego ( tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr VIII/58/03 Rady Powiatu Przasnyskiego),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr101, poz. 926).
 Autor: Anna Obidzińska-Wójcik

 

Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych - ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz.889 z późn. zmn). Dostęp do informacji mają: pracownicy wydziału, oraz inne osoby na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zmn.)
 2. Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych, w tym wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zasady prowadzenia ewidencji określa ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1996 r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz.329 z późn. zmn.). Dostęp do informacji mają: pracownicy wydziału, oraz inne osoby na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zmn.)
 3. Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną dla której powiat jest organem prowadzącym: wynika to z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1996 r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz.329 z późn. zmn.). Dostęp do informacji mają: pracownicy wydziału, oraz inne osoby na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zmn.)
Autor dokumentu:   Ryszrad Juklaniuk

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

 1. Ewidencja osób ubiegających się o korzystających ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 2. Ewidencja osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
 3. Prawo do wglądu mają: pracownicy PCPR w Przasnyszu osoby nadzorujące PCPR oraz inne osoby na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) i ustawie z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr  101 poz. 926).  

Autor: Krzysztof Goś

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji , Rolnictwa  i Ochrony Środowiska:

 1. Rejestr pomników przyrody
 2. Rejestr wniosków o zalesienie gruntów rolnych  z ekwiwalentem.
 3. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
 4. Rejestr kart wędkarskich
 5. Rejestr dokumentacji geologicznych.
 6. i  publicznie dostępnego  wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów.

 1. Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji zawierająca:
 • numer wpisu
 • zakres przedmiotowy wniosku
 • znak sprawy
 • data złożenia
 • dane wnioskodawcy
 • wyszczególnienie załączników do wniosku
 • miejsce przechowywania (nazwa organu, komórki organizacyjnej, numer pokoju)
 • Informacja o uwzględnieniu bądź nie uwzględnieniu wniosku
 • numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
 1. Karta informacyjna dla decyzji i postanowień zawierająca:
 • numer wpisu
 • zakres przedmiotowy decyzji lub postanowienia
 • znak sprawy
 • data wydania
 • nazwa organu wydającego decyzję lub postanowienie
 • nazwa podmiotu, którego decyzja lub postanowienie dotyczy
 • miejsce przechowywania (nazwa organu, komórki organizacyjnej, numer pokoju)
 • informacja czy decyzja, postanowienie jest ostateczne
 • zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
 • numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Wnioski o wydanie decyzji oraz  decyzje dotyczą spraw w zakresie:

 1. Udzielania pozwoleń:  
 • zintegrowanych
 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, wykonanie urządzeń wodnych
 • na wytwarzanie odpadów,  zatwierdzanie programu gospodarki odpadami, informacje o  wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów
 • na emitowanie hałasu do środowiska
 • na emitowanie pól elektromagnetycznych
 1. Uzgodnienia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany
 2. Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż, na wydobywanie kopalin ze złóż.

Informacje  o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek, natomiast informacje nie wymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Za  wyszukanie informacji, sporządzenie kopii  dokumentów lub danych i ich przesyłanie  pobiera się opłaty wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50, poz. 435).

 Autor: Jarosław Tybuchowski

 

W dyspozycji Referatu Budownictwa znajdują się następujące rejestry:

 1. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę.
 2. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę prowadzony od 11 lipca 2003 r.

Autor: Ewa Łazicka

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Rejestr ewidencji gruntów i budynków
 2. Rejestr cen i wartości nieruchomości.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001  roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1209).

Zasady udostępniania danych:

 • Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w w/w rejestrach są jawne.
 • Informacji tych udziela się odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
  Autor: Wiesław Potrapeluk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 19-04-2019 11:56:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obidzińska-Wójcik 29-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 11-10-2019 13:38:23