Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 

Załączniki:

W przypadku wnioskowania o dodatkowe wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy wydanej przed 15.08.2013:

  1. kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego  (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

       2. Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego wypisu z licencji.

Po wydaniu dodatkowych wypisów przedsiębiorcą jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

W przypadku wnioskowania o dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą:

  1. aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
  2. w przypadku zgłoszenia nowego kierowcy/kierowców – zaświadczenie o niekaralności dot. tej osoby /osób, opatrzone data nie wcześniejszą niż miesiąc przed datą zgłoszenia,
  3. Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego wypisu z licencji.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  ul. Św. St. Kostki 5 , 06-300 Przasnysz, Wydział Komunikacji.

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

 

Opłaty

Za wydanie wypisu pobiera się  opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie dokumentu, z którego wypis jest wydawany.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu lub na konto Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  nr:  91 1020 1592 0000 2202 0263 1307.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie lub na konto nr: 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce  za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego w terminie 14 dni od  dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  drogowym;

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu.docx (DOCX, 22.56Kb) 2020-03-04 14:41:04 142 razy
2 Wykaz pojazdów.doc (DOC, 41.00Kb) 2020-03-04 14:41:04 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Olszak 04-03-2020 14:41:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żbikowski 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Robert Olszak 20-03-2020 15:15:49