Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji

Funkcję Dyrektora Wydziału Komunikacji sprawuje -  Robert Żbikowski

Telefon:
Tel. (029) 752 22 70 wew. 137, sala obsługi interesanta (parter)

Wydział nadzoruje bezpośrednio Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego  - Paweł Mostowy

Zadania  Wydziału  Komunikacji:

w zakresie rejestracji pojazdów:

 • rejestracja stała i czasowa  pojazdów,
 • czasowe wycofanie  pojazdu z ruchu i ponowne dopuszczenie do ruchu po wycofaniu,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu,
 • wyrejestrowanie pojazdów,
 • dokonywanie odpowiednich wpisów w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu w przypadku
 • zmiany  stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w tych dokumentach,
 • wydanie decyzji administracyjnych na nadaniu cech indywidualnych pojazdów w przypadkach określonych ustawą,
 • wydanie decyzji zezwalających na wykonanie tabliczek znamionowych zastępczych do pojazdów,
 • przyjmowanie informacji od organu właściwego w sprawach rejestracji za granicą o zarejestrowaniu pojazdu za granicą pochodzącego z terytorium RP,
 • wydanie wtórników i wymiana dokumentów komunikacyjnych ( dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów), znaków legitymacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę) i tablic rejestracyjnych,
 • przyjmowanie wniosków  o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej,
 • wydanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych po zatrzymaniu przez organy do tego uprawnione,
 • kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia ,,OC” posiadaczy pojazdów,
 • wpisywanie i wykreślanie zastrzeżeń w pozwoleniach czasowych, dowodach  rejestracyjnych  i kartach  pojazdu   oraz adnotacji urzędowych,
 • kierowanie na dodatkowe badanie techniczne pojazdu w celu ustalenia danych niezbędnych   o rejestracji pojazdu,
 • prowadzenie w systemie elektronicznym ewidencji wydanych tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania ( pozwoleń czasowych, znaków legitymacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, nalepek na tablice tymczasowe, pozwolenia czasowe badawcze) zgodnie z przepisami,
 • sporządzenie protokołu kasacji anulowanych druków ścisłego zarachowania,
 • sporządzenie wykazu tablic rejestracyjnych zwróconych do urzędu i protokolarne przekazywanie ich upoważnionemu przedsiębiorcy w celu kasacji,
 • zakładanie  teczek  akt pojazdów ,
 • potwierdzanie danych o pojazdach,
 • wydanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu cech identyfikacyjnych,
 • wydawanie decyzji na wykonanie zastępczych  tabliczek znamionowych;

w zakresie wydawania uprawnień do kierowania:

 • wydawanie oraz odmowa wydania krajowego prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • żądanie akt kierowców,
 • wysyłanie akt kierowców,
 • odtwarzanie akt ewidencyjnych kierowców,
 • wymiana prawa jazdy oraz wymiana krajowych oraz  wydanych za granicą,
 • dokonanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego,
 • przedłużenie okresu ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 • wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadku: utraty dokumentu, zniszczenia, zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych,
 • kierowanie kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na :

- kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,

- badanie lekarskie,

- badanie psychologiczne,

- kurs reedukacyjny,

 • wydanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 • zwracanie zatrzymanych praw jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 • wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień  do kierowania pojazdami,
 • wydanie decyzji o przywracaniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny cofnięcia,
 • wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne  oraz przedłużanie i rozszerzanie zakresu tych zezwoleń w drodze decyzji administracyjnej,
 • zakładanie i prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz akt ewidencyjnych osób bez uprawnień,
 • przyjmowanie wniosków  od osób ubiegających się o prawo jazdy lub pozwolenia, przed przystąpieniem do szkolenia, weryfikacja tych dokumentów i wprowadzenie wymaganych danych do systemu elektronicznego,
 • generowanie profilu kandydata na kierowcę,
 • udostępnienie profilu kandydata  na kierowcę w systemie teleinformatycznym  innym uprawnionym podmiotom której profil dotyczy,
 • wydanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym i uchylanie tych decyzji na wniosek organu  właściwego dłużnika,
 • udzielanie informacji o kierowcach,
 • dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy wpisu/zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • prowadzenie  rejestru  działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • przyjmowanie w terminach określonych ustawą dokumentów zawierających informacje  o przeprowadzonych kursach,
 • wydawanie poświadczeń dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań oraz ich cofanie,
 • prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców oraz skreślenie ich z ewidencji,
 • wydawanie legitymacji instruktorom i przedłużanie ważności legitymacji,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę  z rejestru,
 • kontrola działalności ośrodków szkolenia kierowców - zgłaszanie kandydatów na instruktorów i wykładowców na egzamin sprawdzający kwalifikacje oraz wyznaczenie jego terminu do komisji powołanej przez wojewodę,
 • przygotowanie skierowania na egzamin sprawdzający kwalifikacje na instruktora lub wykładowcę;

 zakresie dróg, kolei, prawa przewozowego i transportu:

 • ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 • wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
 • opiniowanie likwidacji odcinków kolejowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • prowadzenie spraw związanych w wydaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • udzielanie lub odmowa , wygaszanie, zawieszanie, dokonywanie zmian, przenoszenie uprawnień z  zezwolenia i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • udzielanie lub odmowa udzielenia, wygaszanie, dokonywanie zmian, przenoszenie uprawnień z licencji oraz  cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub  licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • wydawanie, dokonywanie zmian, wygaszanie i cofanie oraz przedłużanie ważności i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób i przewozów specjalnych, weryfikowanie i zatwierdzanie rozkładów jazd oraz nadawanie numerów poszczególnym liniom komunikacyjnym,
 • przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw transportu, dwa razy w roku, informacji o liczbie i zakresie udzielonych licencji, zezwoleń i zaświadczeń w terminach od 15 stycznia i 15 lipca każdego roku,
 • prowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 • uzgadnianie rozkładów jazdy z organami samorządowymi   właściwymi  ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej,
 • przygotowywanie informacji, udzielanie wyjaśnień i udostępnianie dokumentacji wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego sprawującemu nadzór nad wydaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń o przewozach na potrzeby własne,
 • nadzór i kontrola nad działalnością przewoźników, w zakresie zgodności prowadzonych przewozów  z przepisami prawa,
 • nakładanie kary pieniężnej na przedsiębiorców, w okolicznościach przewidzianych prawem,
 • wykonywanie powierzonych zadań z zakresu planowania rozwoju transportu, organizacja publicznego transportu zbiorowego i zarządzania publicznym transportem zbiorowym zgodnie z ustawą  o publicznym transporcie zbiorowym;
 • aktywizacja transportu na terenie powiatu przasnyskiego poprzez:
 • wspieranie rozwoju nowoczesnego i chroniącego środowisko naturalne publicznego transportu zbiorowego,
 • obsługę systemu informacji pasażerskiej w zakresie rozkładu publicznego transportu zbiorowego.”

w zakresie zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji  ruchu,
 • przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
 • przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenia ich ewidencji,
 • nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 • nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
 • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg, Policją oraz innymi jednostkami;

w  zakresie usuwania pojazdów z dróg:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
 • występowanie do sądu z wnioskami o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu,
 • przekazywanie właściwym naczelnikom urzędów celnych usuniętych pojazdów w przypadku stwierdzenia, że nie są zarejestrowane w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • wydanie decyzji administracyjnych o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu wykonania orzeczeń sądu o przepadkach pojazdów,
 • prowadzenie spraw związanych z holowaniem oraz prowadzeniem parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z dróg, w zakresie właściwości starosty, lub powierzeniem tych zadań innym podmiotom zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 29-10-2019 14:28:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obidzińska-Wójcik 01-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 16-10-2020 07:44:27