Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego

Podstawa prawna:

Art. 180, art. 181, art. 184  i art. 208, art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014, poz. 1169)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający wymagane informacje i załączniki oraz w formie i ilości egzemplarzy określonej w art. 181, 184, 202 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 j.t. z późn. zm.)

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także:

1) informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:

a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,

b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,

c) prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,

d) prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,

e) prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,

f) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,

g) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;

2) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;

3) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;

4) w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

a) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",

b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

5) kopia aktualnego wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument  wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym)

6) dowód opłaty rejestracyjnej obliczonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  27.08.2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

 

Opłaty:

Za wydanie decyzji:

- 2011 zł za decyzję dla prowadzących działalność gospodarczą;

- 506 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych  i średnich przedsiębiorstw

Opłatę należy wnieść na rachunek lub w kasie Urzędu Miasta w Przasnyszu, ul.  Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr  64 lub 67, tel. (29)752 22 70 wew. 122 lub 202

• poniedziałek, środa-piątek w godzinach od 800 do 1600

• wtorek w godzinach od 700 do 1600

 

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz.799 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-10-2019 12:09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Tomczak 08-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 08-10-2019 12:09:41