Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Podstawa prawna:

art. 180 pkt 3, art. 180 a, art. 181 ust. 1 pkt 4 oraz art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji jest wymagane w przypadku wytwarzania odpadów w ilości:

powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub powyżej

5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać (art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatacje instalacji zgodnie z

przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

2) adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) informacje o tytule prawnym do instalacji;

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5) ocenę stanu technicznego instalacji;

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań

ochrony środowiska;

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenie;

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencji wielkości emisji;

12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

13) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany, sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

14) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku, gdy pozwolenie wydawane jest dla podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji (art. 191a);

15) czas na jaki wydane ma być pozwolenie.

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawiera dodatkowo (art. 184 ust. 2b ww. ustawy Prawo ochrony środowiska):

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowania odpadów.

 

Wniosek powinien dodatkowo zawierać:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie  prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

3) dowód dokonania opłaty skarbowej,

4) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);

5) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

6)  zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663)

 

Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i 221

ww. ustawy Prawo ochrony środowiska (dotyczy pozwoleń zintegrowanych).

 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:

2011 zł  – w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą

506 zł    - w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz  

                małych i średnich przedsiębiorców,

506 zł    – dla pozostałych zezwoleń

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy wnieść na rachunek lub w kasie Urzędu Miasta w Przasnyszu, ul.  Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr  64 lub 67, tel. (29)752 22 70 wew. 122 lub 202

• poniedziałek, środa-piątek w godzinach od 800 do 1600

• wtorek w godzinach od 700 do 1600

 

Termin odpowiedzi

30-60 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-10-2019 11:51:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Tomczak 08-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 08-10-2019 11:51:39