Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Koncesje na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą

Podstawa prawna

- art. 21  ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6,   art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt. 2a pkt 1 i ust. 3, art. 30, art. 32 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  Prawo  geologiczne  i  górnicze  (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz.868),

- art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r., poz. 646 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, określający (oprócz wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska i działalności gospodarczej):

1)  właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

2)  prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

3)  czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

4)  środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

5)  wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

6)  sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom

7) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej zamierzonej działalności na środowisko;

8) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

9) rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności

10) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

11) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

12)  stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;

13) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

14) przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze , oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo  geologiczne  i  górnicze.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w pkt 1 - wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia:

1)  prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;

2)  prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana;

4) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 616 zł za wydanie decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy wnieść na rachunek lub w kasie Urzędu Miasta w Przasnyszu, ul.  Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

 

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr  64 lub 67, tel. (29)752 22 70 wew. 122 lub 202

· poniedziałek, środa-piątek w godzinach od 800 do 1600

· wtorek w godzinach od 700 do 1600

Termin odpowiedzi
30-60 dni od dnia otrzymania wniosku.

(zgodnie z art. 21 ust.6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  Prawo  geologiczne  i  górnicze tekst jedn. (Dz.U. z 2017r., poz. 2126 z późn. zm.), w przypadku konieczności uzupełnienia braków we wniosku, termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnienia)

 

Tryb odwoławczy
Stronie służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 07-10-2019 14:34:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Tomczak 07-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 07-10-2019 14:34:45