Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska „WROŚ”

 

Funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa i  Ochrony Środowiska sprawuje Jacek Tomczak

Tel. (029) 752 22 70 wew.  123, pokój 66. (I piętro)

Wydział nadzoruje bezpośrednio  Starosta Przasnyski – Krzysztof Bieńkowski                       

 

Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:
 1.  
1) z ustawy Prawo wodne:
 1. opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego,
 2. zatwierdzenie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,
 3. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń, jakie powinny ponosić na rzecz spółki wodnej osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona.
 4. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
 5. rozwiązanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczenie jej likwidatora,
 6. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej,
 7. ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania, jeśli szkoda wystąpiła na skutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 31 ust. 2, art. 135 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 141 ust. 1 i 4, art. 327 ust. 4 i 6 lub art. 382 ust. 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.;
2) z ustawy Prawo ochrony środowiska:
 1. nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych,
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń od prowadzących instalację mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 3. ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji,
  z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 4. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia przekroczenia poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich przekroczenia, 
 5. udzielanie pozwoleń:
 • zintegrowanych,
 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • na emitowanie pól elektromagnetycznych,
 1. orzekanie o  wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia,
 2. wydawanie nabywcy instalacji decyzji o przeniesieniu na niego praw i obowiązków                   
  wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji,
 3. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
 4. wydawanie decyzji w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 5. kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska,;
 6. przygotowywanie materiałów do opracowania powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie raportu z jego realizacji,
 7. sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
3) z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
  1. wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
  2. opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  3. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Wydziału,
  4. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu zawierającego informacje o środowisku 
   i  jego ochronie;
 1.  
4) z ustawy o rybactwie śródlądowym:
 1. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 2. rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb,
 3. tworzenie Społecznej Straży Rybackiej;
5) z ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska:
 1. rozpatrywanie i analiza informacji wojewódzkiego inspektora o stanie środowiska na obszarze województwa,
 2. określanie kierunków działania właściwego organu inspekcji,
 3. składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli;
6) z ustawy o lasach:
 1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną,
 2. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności państwa, w tym wydawanie decyzji dotyczących:
 • zmiana lasu na użytek rolny o powierzchni do 1 ha,
 • określanie zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,
 • pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • wykonania obowiązków i zadań wynikających z trwałego utrzymywania lasów  i zapewnienia ciągłości ich użytkowania albo nie wykonania zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu,
 1. określanie zadań dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 3. pozyskiwanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania 
  i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową drzewostanów związanych
  z usunięciem szkody wyrządzonej przez sprawcę, którego nie można ustalić,
 4. zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych; zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu,
 5. inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa rozdrobnionych  o powierzchni do 10 ha,
 6. uznanie lub nie uznanie zastrzeżeń lub wniosków dotyczących projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów,
 7. uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,
 8. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych założonych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji    i Gwarancji Rolnej,
 9. przygotowanie wniosków o przekazanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 10. wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;
7) z ustawy o ochronie przyrody:
 1. popularyzacja ochrony przyrody,
 2. prowadzenie uzgodnień z organami samorządu w zakresie tworzenia parków krajobrazowych,
 3. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo krajobrazowych,
 4. wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia terenu, na którym znajduje się starodrzew,
 5. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody,
 6. nadawanie uprawnienia społecznego opiekuna przyrody,
 7. wydawanie zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
8) z ustawy prawo geologiczne i górnicze:
 1. wydawanie decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych,
 2. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin nie objętych własnością górniczą,
 3. ustalanie opłat za wydobywanie kopalin pospolitych bez wymaganej koncesji lub
  z rażącym naruszeniem jej warunków,
 4. zatwierdzanie projektów prac geologiczno – inżynierskich  i hydrogeologicznych,
 5. zatwierdzenie dokumentacji  geologicznej,
 6. zgłoszenia projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi;
9) z ustawy prawo łowieckie:
 1. wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
 2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów i ich mieszańców,
 3. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
 4. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
 5. naliczanie czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie Powiatu Przasnyskiego;
10) z ustawy o odpadach:
 1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku
  z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarzane jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
 2. wydawanie, cofanie, wygaszanie  zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 3. wydawanie, cofanie, wygaszanie  zezwoleń na zbieranie odpadów,
 4. nakładanie w drodze decyzji obowiązku zagospodarowania transportowanych odpadów w skutek zatrzymania pojazdu,
 5. wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązku gospodarowania odpadami,
 6. składanie wniosków o sfinansowanie zagospodarowania odpadów z wypadków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
11) z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: wydawanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych;
12) z ustawy o ochronie zwierząt: określanie warunków, czasu i sposobu zwalczania zwierząt, które stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 27-08-2019 13:46:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obidzińska-Wójcik 27-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 27-08-2019 13:51:48