Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Budownictwa  i Zarządzania Kryzysowego  „WBZK”

Funkcję Dyrektora Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego  sprawuje -  Jarosław Stanisław Włodarczyk

Telefon:
Tel. (029) 752 22 70 wew. 133, pokój 88 (II piętro)

Wydział nadzoruje bezpośrednio  Starosta Przasnyski – Krzysztof Bieńkowski

Zadania  Wydziału  Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego

1) z ustawy – Prawo budowlane:

 1. prowadzenie postępowań, przygotowywanie i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, stwierdzanie jej wygaśnięcia lub przeniesienia na inny podmiot oraz zatwierdzanie zamiennego projektu budowlanego  z uwzględnieniem przestrzegania art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 2. sprawdzanie dokumentacji projektowej, w przypadku  braków materialno-prawnych postanowieniem nakładanie obowiązku ich uzupełnienia, 
 3. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów wymagających zachowania, warunków uzależniających prowadzenie robót rozbiórkowych,
 4. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawie pozwolenia na  zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 5. przyjmowanie zgłoszeń na budowę budynków, obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych, robót remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę z uwzględnieniem przestrzegania art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 6. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem przestrzegania art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 7. przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę budynków i budowli, obiektów i urządzeń Budowlanych,
 8. określanie warunków korzystania z sąsiedniej nieruchomości, w razie braku zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 9. nadzorowanie i kontrola przestrzegania prawa budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 10. nadzorowanie i kontrola nad właściwym wykorzystaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 11. udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 12. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 13. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę łącznie z projektem budowlanym oraz kopii dokonanych zgłoszeń o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych;

2. z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:

 1. zbieranie i przechowywanie kopii uchwalonych planów miejscowych,
 2. opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin z terenu powiatu przasnyskiego;

3. z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 1. przygotowywanie opinii zarządu powiatu dotyczących lokalizacji dróg publicznych,   
 2. prowadzenie postępowań, przygotowywanie i wydawanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych  oraz zatwierdzanie projektu budowlanego z uwzględnieniem przestrzegania zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 3.  przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej łącznie z projektem budowlanym

4. z ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

 1. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektów budowlanych,
 2. wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku działania żywiołu,
 3. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;

5. współpraca z właściwymi jednostkami w sprawach dotyczących pracy z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej, a w szczególności: służbami do spraw ochrony środowiska, do spraw higieniczno-sanitarnych, do spraw przeciwpożarowych, do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, służbami ochrony zabytków oraz komórkami własnej jednostki;

6. wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;

7. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Wprowadzanie do systemu informatycznego RWDZ danych – wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń z projektem (rejestrowanie wniosków i decyzji w centralnej bazie danych w GUNB). Wprowadzanie danych do systemu SIOS (system informacji o środowisku) w przypadku wydanych pozwoleń na budowę inwestycji, dla których wymagana była decyzja środowiskowa;

8. sporządzanie miesięczne meldunków o budownictwie mieszkaniowym B-06 oraz kwartalne sprawozdania o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych B-05;

9. przekazywanie  półroczne informacji o ruchu budowlanym GUNB-3;

10. prowadzenie rejestrów zaświadczeń o zakończeniu budowy, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz inne pisma przekazywane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

11. w zakresie spraw obronnych:

 1. opracowywanie rocznych planów zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
 2. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, organizowanie szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 3. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych,
 4. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa,
 5. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 6. opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzenia starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie,
 7.    opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
 8.    opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
 9.    realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę,
 10.    prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 11.    opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
 12.    planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;

12. w zakresie obrony cywilnej:

 1. opracowywanie planów i programów szkolenia w zakresie obrony cywilnej,
 2. organizowanie szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, opracowywanie rocznych planów zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obrony cywilnej,
 3. realizacja w zakresie obrony cywilnej zadań wynikających z przepisów prawa,
 4. kontrola realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania przedsięwzięć i zadań obrony cywilnej przez szefów obrony cywilnej miast i gmin,
 5. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 6. opracowywanie i utrzymanie w ciągłej aktualności Planu Obrony Cywilnej Powiatu oraz uzgadnianie gminnych i miejskich planów obrony cywilnej,
 7. organizowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności Systemu Wykrywania   i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania, bazy służącej OC i formacji OC,
 8. prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów obrony cywilnej,
 9. promowanie i popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień dotyczących obrony cywilnej  a w szczególności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;

13. w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa obywateli:

 1. opracowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego i jego aktualizacja, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami wojewody,
 2. opracowywanie wytycznych starosty i wydawanie zaleceń do opracowania przez organy gmin planów zarządzania kryzysowego,
 3. realizacja zadań związanych z zapewnieniem obsługi i funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 4. ustalanie procedur reagowania kryzysowego oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 5. monitorowanie, alarmowanie ludności i koordynowanie działań ratowniczych  o charakterze porządkowo-ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 6. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym    terrorystycznym,
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 8. organizowanie i prowadzenie ćwiczeń oraz treningów,
 9. prowadzenie obsługi biurowo-administracyjnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 10. udział w opracowywaniu projektów i sporządzanie raportów z realizacji programów bezpieczeństwa obywateli,
 11. współpraca z powiatowymi służbami i inspekcjami w zakresie bezpieczeństwa publicznego, pożarowego, sanitarnego, budowlanego i weterynaryjnego;

14. w zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 5. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 6. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje niejawne,
 7. współpraca z właściwymi służbami ochrony państwa w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych;

15. w zakresie spraw wojskowych i obywatelskich:

 1. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji oraz prowadzenie bieżącego postępowania rejestrowego,
 3. wykonywanie zadań z zakresu ustawy o cudzoziemcach i ustawy o repatriacji należących do kompetencji starosty,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 27-08-2019 13:34:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obidzińska-Wójcik 27-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Olszak 05-05-2020 13:19:52