Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział  Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami „WG”

 

Funkcję  Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje –  Aneta Wyszkowska

 

Telefon:
Tel. (0-29) 752 22 70 w. 206 pokój  33 (parter)

 

Funkcję Geodety Powiatowego sprawuje – Igor Hul


 

Wydział nadzoruje bezpośrednio Starosta Przasnyski – Krzysztof Bieńkowski

 

Zadania  Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

 

 1. z dekretu o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej:
  1. stwierdzanie czy nieruchomość podlega pod działanie dekretu o reformie rolnej,
  2. składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej, wraz z niezbędną dokumentacją,
  3. poświadczanie opisu granic działki na podstawie dokumentacji geodezyjnej;
 2. z dekretu o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym:
  1. zezwalanie na nadanie resztówki lub jej części,
  2. orzekanie o nadaniu własności nieruchomości dzierżawcom i o ustalaniu ceny nabycia nieruchomości,
  3. wyrażanie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu,
  4. orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz o ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy                   z innych tytułów niż dzierżawa,
  5. orzekanie o zwolnieniu repatriantów od obowiązku uiszczania ceny nabycia nadanych im nieruchomości państwowych,
  6. wydawanie zezwolenia na uznanie osób za właścicieli nieruchomości na większym obszarze,
  7. wydawanie zezwolenia na uznanie większego obszaru gospodarstwa za własność posiadacza;
 3. z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:
  1. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
  2. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,
  3. zatwierdzanie uproszczonego planu zagospodarowania, jeżeli zagospodarowanie dotyczy lasów, gruntów leśnych albo nieużytków przeznaczonych do zalesienia,
  4. wprowadzanie w przedstawionych planach oraz w regulaminie zmian i uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi;
 4. z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw:
  1. stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji oraz przekazywanie mienia do Zasobu,
  2. nieodpłatne przekazywanie Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład Zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu);
 5. z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców: prawo żądania wydania przez sąd orzeczenia   o nieważności nabycia nieruchomości;
 6. z ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych:
  1. wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości przez Państwo,
  2. wydawanie dodatkowej decyzji ustalającej obciążenia, które wymagają ujawnienia w księgach wieczystych;
 7. z Kodeksu Cywilnego:
  1. wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości,
  2. oddawanie osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Powiatu, rozwiązywanie tych umów przed upływem określonego w nich terminu,
  3. wykonywanie prawa pierwokupu;
 8. z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:
  1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust.1a pkt 2, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT” oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,
  • tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500,1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2,
  1. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  2. zakładanie osnów szczegółowych,
  3. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  4. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 9. z ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  1. reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
  2. reprezentowanie jednostek samorządu powiatowego w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
  3. zamiana nieruchomości Skarbu Państwa między Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego, a osobami fizycznymi i prawnymi,
  4. ustalanie i aktualizowanie opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
  5. dokonywanie rozliczeń z tytułu zwrotu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
  6. wnioskowanie o podział nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu w celu wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostało nabyte z mocy prawa – realizacja roszczeń do części nieruchomości wynikających z przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub komunalnych,
  7. opiniowanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu, dokonywanych z urzędu,
  8. wywłaszczanie nieruchomości,
  9. orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,
  10. ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
  11. udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o zajęciu nieruchomości,
  12. nabywanie na rzecz Skarbu Państwa na żądania właściciela lub użytkownika wieczystego własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli ograniczenie ich praw uniemożliwia im dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości,
  13. zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  14. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym wszelkich dostępnych danych o nieruchomościach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  15. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
  16. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa zabudowy nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu                   w użytkowanie wieczyste,
  17. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,
  18. oddawanie na własność lub w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami wybudowanymi na podstawie pozwolenia na budowę przed 5 grudnia 1990 r.;   
 10. z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości: przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (odmowa przekształcenia) w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
 11.  z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
  1. wyłączanie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze,
  2. zapobieganie degradacji gruntów,
  3. rekultywacja i zagospodarowanie gruntów,
  4. kontrola przestrzegania przepisów ustawy;
 12. z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych: nieodpłatne przekazywanie gruntów przeznaczonych                 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców;
 13.  z ustawy o lasach: przekazywanie w zarząd Lasom Państwowym gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia;
 14.  z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:
  1. przyznawanie własności użytkowanej działki grunt z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
  2. udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
  3. wydawanie zaświadczeń o okolicznościach wymienionych w art. 28 ust. 7, podejmowanie działań w sprawach związanych z ubezpieczeniem,
  4. rejestrowanie umów dzierżawy zawartych na okres co najmniej 10 lat w celu pobierania świadczeń emerytalnych;
 15. z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów: przeprowadzanie na koszt Skarbu Państwa postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów;
 16. z ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. uczestniczenie w postępowaniu regulacyjnym,
  2. przyjmowanie zawiadomień o braku orzeczenia kończącego postępowanie regulacyjne,
  3. występowanie z wnioskiem o wszczęcie zawieszonego postępowania regulacyjnego;
 17. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 18. z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: ustalanie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 19. z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe;
 20. z ustawy Prawo wodne:
  1. stwierdzanie przejścia w trwały zarząd wód oraz gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa odpowiednio RZGW lub Marszałka,
  2. stwierdzania przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub ich wykreślenia z zasobu;
 21. z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z decyzji lub postanowień wydanych przez tut. organ na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 22. z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym: prowadzenie postępowań w zakresie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa mienia podmiotów, które do dnia 31 grudnia 2015r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 23. z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego rejestru Sądowego podmiocie;
 24. z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości: prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta, przekazywanie Wojewodzie sporządzonych wykazów według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, przekazywanie zatwierdzonych przez Wojewodę wykazów do KZN, sporządzanie opinii obejmującej nieruchomości, której przekazanie KZN może znacząco utrudnić realizację zadań ustawowych organu lub jest niezasadne;
 25. z ustawy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie tego prawa oraz wysokość i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 27-08-2019 13:15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obidzińska-Wójcik 27-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 16-10-2020 07:43:19