Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydział Organizacyjny

Wydział  Organizacyjny „WO”

Funkcję Dyrektora Wydziału Organizacyjnego sprawuje - Anna Obidzińska-Wójcik - Sekretarz Powiatu

Telefon:
Tel. (029) 752 22 70 wew. 216, pokój 78

Wydział nadzoruje bezpośrednio Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski.

Zadania  Wydziału Organizacyjnego:

 1. prowadzenie spraw związanych z organizacją Starostwa, a w szczególności:
  1. usprawnianie organizacji pracy Starostwa,
  2. wprowadzanie komputeryzacji pracy Starostwa,
  3. nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego jednolitego wykazu akt,
  4. przekazywanie do realizacji poleceń Starosty oraz ustalanie trybu i terminów wykonywania poleceń,
  5. występowanie do Dyrektorów Wydziałów o dostarczenie niezbędnych informacji, sprawozdań  i opracowań,
  6. przygotowywanie projektów upoważnień pracowników Starostwa do załatwiania określonych spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych;
 2. realizowanie zadań związanych z koordynacją planowania pracy Starostwa, a w szczególności:
  1. przekazywanie właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym powiatu do realizacji zadań wynikających z ustaleń Zarządu Powiatu i Starosty oraz koordynowanie ich realizacji,
  2. przekazywanie do realizacji właściwym wydziałom zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Powiatu, uchwał Zarządu Powiatu;
 3. organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli, a zwłaszcza:
  1. prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Starostwa, przekazywanie ich Wydziałom oraz innym jednostkom do załatwienia według właściwości lub udzielenia wyjaśnień,
  2. przyjmowanie interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty i Wicestarosty, organizowanie przyjęć interesantów w tych sprawach do członków kierownictwa Starostwa,
  3. kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez Wydziały oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań,
  4. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Starostwa i przygotowywanie odpowiedzi w tym zakresie;
 4. opracowywanie projektu Statutu Powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa;
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu, uchwał Zarządu Powiatu i zarządzeń Starosty w sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa;
 6. prowadzenie zbiorów przepisów prawa miejscowego i udostępnianie ich do publicznego wglądu;
 7. obsługa techniczno - organizacyjna Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu, a w szczególności:
  1. organizacyjne przygotowanie sesji Rady, posiedzeń Komisji i posiedzeń Zarządu,
  2. obsługa Systemu Rada dla Mieszkańców,
  3. opracowywanie materiałów z sesji Rady, posiedzeń Komisji i Zarządu,
  4. przekazywanie do realizacji uchwał Rady i Zarządu odpowiednim jednostkom,
  5. prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady, interpelacji i wniosków radnych,
  6. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
  7. przekazywanie uchwał w ramach nadzoru Wojewodzie oraz do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym,
  8. zapewnienie publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
  9. zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji  i posiedzenia Zarządu,
  10. przekazywanie pod obrady Rady, Komisji Rady, Zarządu projektów uchwał i innych materiałów,
  11. obsługa protokolarna obrad sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady i posiedzeń Zarządu,
  12. prowadzenie dokumentacji związanej z rozpatrywaniem przez Radę skarg oraz wniosków i petycji,
  13. opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów;
 8. obsługa sekretariatu Starostwa, w tym organizowanie przyjęć interesantów do kierownictwa Starostwa;
 9. obsługa punktu informacyjnego Starostwa;
 10. obsługa kancelarii Starostwa;
 11. prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze Starostwa;
 12. prowadzenie archiwum zakładowego;
 13. nadzór nad sprawami z zakresu BHP i p.poż;
 14. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 15. prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, a w szczególności:
  1. gospodarowanie zasobami lokalowymi Starostwa,
  2. utrzymanie czystości i porządku w lokalach,
  3. gospodarowanie środkami transportu,
  4. zaopatrzenie Starostwa w media i usługi niezbędne do zapewnienia właściwych warunków pracy,
  5. zapewnienie właściwego wyposażenia Starostwa w niezbędne urządzenia, sprzęt, materiały biurowe,
  6. zapewnienie ochrony mienia Urzędu;
 16. realizacja zadań wynikających z ustaw o stosunku Państwa do Kościołów i związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 17. propagowanie idei samorządu terytorialnego;
 18. poświadczanie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej czytać;
 19. umieszczanie na dokumencie obejmującym czynność prawną datowanej wzmianki   o walorze daty pewnej;
 20. przyjmowanie przez Starostę ostatniej woli spadkodawcy (testament allograficzny);
 21. koordynacji działań w zakresie udostępniania informacji publicznej;
 22. współdziałanie z Rzecznikiem  Praw Obywatelskich;
 23. współdziałanie z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach dotyczących  istotnych uchybień  w pracy organów powiatu;
 24. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 25. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
 26. realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem na terenie powiatu punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 27. inicjowanie programów aktywizacji zawodowej, szczególnie dla osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży oraz osób w wieku 50+;
 28. wprowadzanie nowych rozwiązań programowo-organizacyjnych w ramach Centrum Aktywizacji Biznesu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 27-08-2019 13:07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obidzińska-Wójcik 27-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Robert Olszak 24-04-2020 15:29:39