Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wpisywanie szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego

Podstawa prawna:

Art. 168 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Przasnysz,
ul. Św. St. Kostki 5, II piętro, pok. nr 88, tel. 0-29 752 22 70 w. 229.

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 -16.00

Wtorek  7.00 -16.00

Środa – Piątek  8.00 -16.00

 

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba prawna lub fizyczna zamierzająca założyć szkołę lub placówkę niepubliczną przedkłada Staroście Przasnyskiemu zgłoszenie – wniosek (wraz z kompletem obowiązujących dokumentów) o wpisanie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

W przypadku zakładania szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności osoba prowadząca powinna dodatkowo przedstawić pozytywną opinię Kuratora Oświaty.

Jeśli organ ewidencyjny w toku postępowania stwierdzi, że załączone do zgłoszenia dokumenty są kompletne i spełniają obowiązujące wymogi, wydaje zaświadczenie w sprawie dokonania wpisu szkoły lub placówki do ewidencji.

Wpisu do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

Wniosek skierowany do Starosty Przasnyskiego o wpisanie szkoły lub placówki
do ewidencji. Wniosek zawiera:

 1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby.
 2. Określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy.
 3. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
 1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 2. realizację innych zadań statutowych,
 3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach
  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Statut szkoły lub placówki.
 2. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
 3. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej.
 4. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych art. 14 ust. 4 - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej;

 

Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie to może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

 

Organ, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 1. zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
 2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę.

 

W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

 

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

 

Czas załatwiania sprawy:

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

 

Inne informacje istotne dla interesantów:

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art. 169 ustawy Prawo oświatowe, tj:

 1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji.
 2. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej.
 3. Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;
 4. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
 5. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.
W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, powiat przasnyski zobowiązany do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.doc (DOC, 35.50Kb) 2019-08-08 16:03:17 136 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 15:58:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Juklaniuk 19-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 16:03:17