Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydawanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalanie odszkodowania za wywłaszczone grunty.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, art. 112 ust. 4  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

 Miejsce załatwiania sprawy:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości – Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, parter, pokój 36,  tel. 29 752 2270 w. 219

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek ,Środa, Czwartek , Piątek - 7.30 - 15.30

Wtorek-7.00 – 16.00

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości,
a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Polega ono na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,  w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu,                           a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej organu wykonawczego.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie
 w drodze umowy praw określonych.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego może nastąpić po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy, wyznaczonego na piśmie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a także osobie, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na tej nieruchomości. Termin ten liczy się od dnia zakończenia rokowań. Termin wyznacza starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje z dniem doręczenia zawiadomienia stronom.

Odmowa wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego, o które wystąpił organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego albo podmiot, który zamierza realizować cel publiczny, następuje  w drodze decyzji.

Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przeprowadza rozprawę administracyjną, a następnie wydaje decyzję  o wywłaszczeniu. Nabycie prawa własności następuje z dniem w którym decyzja stała się ostateczna.

 

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego do Wojewody Mazowieckiego - art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

Wymagane dokumenty:

Wniosek organu wykonawczego, który powinien określać:

 • nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz
  z katastru nieruchomości;
 • cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna;
 • powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości;
 • dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania;
 • lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali;
 • właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających  określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości;
 • osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;
 • nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje;
 • inne okoliczności istotne w sprawie.

Do wniosku o wywłaszczenie należy dołączyć:

 • dokumenty z przebiegu rokowań;
 • wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę
  z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości;
 • pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem
  o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
 • w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów;
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

 

 Czas załatwienia:

Do 30 dni.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1635).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 08-08-2019 15:14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Wyszkowska 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Obidzińska-Wójcik 20-08-2020 10:02:45