Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

10. Wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

10.Wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

 

Podstawa prawna:

Art. 34 ust. 5 i 5a w zw. Z art. 32 i art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 

 

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego,  Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, II piętro, pok. 215, 220,


tel. 29-752-22-70 wew. 212, 133, 134, 135

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek          7.00 – 16.00

Środa – Piątek  7.30 – 15.30

 

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

 

Wymagane dokumenty :

   1. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego – druk PB-6,
   2. Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,
   3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane – druk PB-5,

   1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
   2. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych – druk R-1.

 

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kpa:

 • niezwłocznie, jeżeli może być załatwiona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
 • nie później niż w ciągu miesiąca w przypadku załatwiania sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przypadku załatwiania sprawy szczególnie skomplikowanej.

 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie od decyzji w sprawie zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielnego pozwolenia na budowę na podstawie art.127 § 1 i 2, art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

 

Inne informacje istotne dla interesantów:

 

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

1.Złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2.Złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

3.Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych
z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – „Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem
art. 29-31.”

4.Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ,
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia,
  o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 • bada wykonanie i sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

5.W razie stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym powyżej, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

    

W razie spełnienia wymagań organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagosp. działki lub terenu (PB-6).doc (DOC, 45.00Kb) 2021-08-18 09:14:28 11 razy
2 Oświadczenie o posiadanym prawie do dusponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).docx (DOCX, 15.41Kb) 2021-08-18 09:14:28 11 razy
3 druk_R-1_obowiazek_informacyjny_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc (DOC, 35.50Kb) 2021-08-18 09:14:28 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-08-2021 09:14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Łazicka 18-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-08-2021 09:14:28