Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

6. Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

6. Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333)

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego, Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, II piętro, pok. 220 i 215


tel. 29-752-22-70 wew. 212, 133, 134, 135

 

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek          7.00 – 16.00

Środa – Piątek  7.30 – 15.30

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Inwestor zgłasza zamiar rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do kancelarii Starostwa Powiatowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

 

 

Wymagane dokumenty:

1.Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części  –

   druk PB-18,

2.Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic

   nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce

   wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się

   dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

3.Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz

   jego konstrukcję wraz z danymi techniczno - użytkowymi, w tym wielkościami

   i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,

4.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –

   druk PB-5,

5.Zaświadczenie Wójta, Burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu

   budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

   przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w

   przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6.W przypadku zmiany sposobu użytkowania (podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie

   budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa

   pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska

   bądź wielkość lub układ obciążeń) – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę

   posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

…..opinia strażaka……

7.W zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi 

   przepisami,

8.Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych – druk R-1.

 

 

 

Czas załatwienia sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
W terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w w/w terminie.

 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie od decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu do zgłoszonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części służy stronom do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Inne informacje istotne dla interesantów:

 

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu
ich rozpoczęcia.

 

Organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym
lub zamierzonym jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami techniczno - budowlanymi.

 

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

  1. objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  2. objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.
  3. dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, organ nakłada  (w drodze postanowienia) na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie. W przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku (PB-18).doc (DOC, 53.00Kb) 2021-08-18 08:36:56 14 razy
2 Oświadczenie o posiadanym prawie do dusponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).docx (DOCX, 15.41Kb) 2021-08-18 08:36:56 12 razy
3 druk_R-1_obowiazek_informacyjny_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc (DOC, 35.50Kb) 2021-08-18 08:36:56 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-08-2021 08:36:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Łazicka 18-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-08-2021 09:10:38