Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

1. Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego lub pozwolenia na rozbiórkę.

 1. Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego lub pozwolenia na rozbiórkę.

Podstawa prawna:

Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 37a – ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego,  Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, II piętro, pok. 220 i 215,


tel. 29-752-22-70 wew. 212, 135, 134, 133

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek          7.00 – 16.00

Środa – Piątek  7.30 – 15.30

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na budowę obiektu tymczasowego  lub rozbiórkę.

 

 

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę – druk PB-1,
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

 – druk PB-8,

 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę – druk PB-3,
 2.  Oświadczenie o  posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

 budowlane – druk PB-5,

 1. Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,
 2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
 3. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych – druk R-1.

 

 

Opłaty :

 1. Opłata za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego
  na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
 1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza  i   leśna:
  • -  za każdy m2 powierzchni użytkowej  -  1 zł,
  • -  nie więcej niż  539 zł
 2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym  - 14 zł,
 3. innego budynku - 48 zł,
 4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł,
 5. budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł,
 6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2 143 zł,
 7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł,
 8. innych budowli - 155 zł,
 9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł.
 10. opłata za wydaną decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę - 36 zł,

 

 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony wyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 

 1. Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych opłata skarbowa wynosi 50 % stawek wyżej podanych.
 2. Nie podlegają opacie skarbowej pozwolenia na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz zwolnione są pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych:
 • zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • budowa budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne;

 

Opłaty skarbowe należy kierować na konto:

 

Urząd Miasta Przasnysza ul. Jana Kilińskiego 2

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu ul. Słowackiego 1

Nr rachunku bankowego 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001

 

 

 

Inne informacje istotne dla interesantów:

 

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 1. Złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. Złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie
  do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
 3. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych
  z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – „Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem
  art. 29-31.”
 4. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ,
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia,
  o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 • bada wykonanie i sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
 1.   W razie stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym powyżej, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

    

W razie spełnienia wymagań organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1).docx (DOCX, 19.97Kb) 2021-08-18 08:30:14 53 razy
2 Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (PB-8).docx (DOCX, 21.40Kb) 2021-08-18 08:30:14 11 razy
3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3).doc (DOC, 42.50Kb) 2021-08-18 08:30:14 12 razy
4 Oświadczenie o posiadanym prawie do dusponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).docx (DOCX, 15.41Kb) 2021-08-18 08:30:14 37 razy
5 druk_R-1_obowiazek_informacyjny_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc (DOC, 35.50Kb) 2021-08-18 08:30:14 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-08-2021 08:30:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Łazicka 18-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-08-2021 08:51:36