Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE W SPOSÓB SZCZEGÓLNY DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY
Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć wniosek co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, który powinien zawierać:

- imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
- rodzaj i nazwę imprezy;
- informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
- informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
- wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
- podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

- szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia; [FORMULARZ]

- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym; [FORMULARZ]

- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw; [FORMULARZ]

- pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;

- zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku konieczności ograniczenia ruchu na drogach publicznych powiatowych lub gminnych;

- uzgodnienie trasy z właściwym organem zarządzającym ruchem (zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym);

- uzgodnienie z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego (zgodnie z art. 65a ust.3 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym); [FORMULARZ]

- oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty;

- inne

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  
 Starostwo Powiatowe w Przasnyszu,  ul. Św. St. Kostki 5 , 06-300 Przasnysz, Wydział  Aktywizacji Transportu i Komunikacji

 


 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku - zgodnie z  art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.).

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pisemny wniosek organizatora imprezy należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia do Starosty Przasnyskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych. W tym samym terminie organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

1. właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także

2. komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub

3. komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Starosta Przasnyski wydaje zezwolenie po:

1. zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;

2. uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Starosta Przasnyski odmawia wydania zezwolenia:

1. jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3;

2. jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3:

- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

- impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 48,00zł za wydanie decyzji uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem. 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu lub na konto nr: 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

 

Zgodnie z art. 7 pkt 1 i 3  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Na wydaną decyzję przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego, w terminie 14 dni od jego doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE
Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zgodnie z art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Starosta Przasnyski jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu przasnyskiego, w związku z czym wydaje zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny dla imprez odbywających się lub rozpoczynających na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu przasnyskiego.

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Do tych imprez nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.

Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia.

Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

- miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu;
- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości;
- jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przepisy o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w innych ustawach.

Przepisy o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

PODSTAWA PRAWNA

  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
  • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Karta uzgodnień.docx (DOCX, 16.47Kb) 2021-05-18 08:32:40 19 razy
2 Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca.docx (DOCX, 19.23Kb) 2021-05-18 08:32:40 27 razy
3 Wniosek o wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych.docx (DOCX, 21.87Kb) 2021-05-18 08:32:40 21 razy
4 Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy.docx (DOCX, 17.64Kb) 2021-05-18 08:32:40 21 razy
5 Zobowiązanie organizatora imprezy.docx (DOCX, 14.96Kb) 2021-05-18 08:32:40 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-05-2021 08:32:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czajkowski 18-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-05-2021 08:32:40