Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ZATWIERDZANIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek jednostki, o której mowa w  §4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r.  poz. 784)
 • Upoważnienie dla osoby składającej wniosek i działającej w imieniu ww. jednostek
 • Minimum 2 egzemplarze projektu stałej organizacji ruchu (dodatkowy egz. w przypadku projektu obejmującego drogę publiczną innego zarządcy drogi), zawierającego:

1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający;

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- parametry geometrii drogi;

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6. przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu;

7. nazwisko i podpis projektanta;

8. w uzasadnionych przypadkach: profil podłużny, przekrój poprzeczny drogi, dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;

 • Opinia komendanta miejskiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
 • Opinia zarządu drogi – jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  
 Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  ul. Św. St. Kostki 5 , 06-300 Przasnysz, Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku  - zgodnie z  art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Weryfikuje się złożone dokumenty w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych.

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

 1. dołączenia do projektu:
  - profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
  - danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
 2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu:
  - dla zarządcy drogi, jeżeli nie jest wnioskodawcą,
  - dla innego zarządcy drogi, jeżeli organizacja ruchu dotyczy dróg przez niego zarządzanych,

Po rozpatrzeniu złożonego projektu Starosta Przasnyski może:
1)  zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:
- bez zmian,
- po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
2)  odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
3)  odrzucić projekt.

 

OPŁATY
Wniosek z załącznikami, zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie.

DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 10. ust. 5, Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), Starosta Przasnyski jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych, w związku z czym wyłącznie dla dróg publicznych powiatowych i gminnych zatwierdza projekty stałej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
(zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784):

1) zarząd drogi;
2) organ zarządzający ruchem;
3) inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) – tj. kolejowe jednostki organizacyjne, jednostki realizujące roboty na drodze, przedsiębiorcy prowadzący obiekty mające charakter usługowych (stacje paliw, restauracje, stacje radiowe, organizacje turystyczne), jednostki do których prowadzą wyjazdy pojazdów uprzywilejowanych;
4)  osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia (formularz zawiadomienia o wprowadzeniu) organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Jeżeli w terminie, w którym powinna zostać wprowadzona organizacja ruchu, brak jest zawiadomienia o terminie jej wprowadzenia, to zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ze zm.);
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 110  z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych.docx (DOCX, 20.95Kb) 2021-05-18 08:31:15 21 razy
2 Zawiadomienie.docx (DOCX, 23.57Kb) 2021-05-18 08:31:15 26 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 18-05-2021 08:31:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czajkowski 18-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 18-05-2021 08:31:15