Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA POLSKIE PRAWO JAZDY (RPJ-9)

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 •  Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

    Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów         z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • obustronna kserokopia zagranicznego prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oryginał tłumaczenia prawa jazdy sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym              w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy),
 • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 •  oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,
 • oryginał prawa jazdy.

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,
 • zagraniczne prawo jazdy do zwrotu.

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

      Starostwo Powiatowe w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

UWAGA
Osoby ubiegające sie o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w Urzędzie w celu wygenerowania profilu Kandydata na Kierowcę umożliwiającego poddanie się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymiana zagranicznego prawa jazdy lub odmowa wymiany następuje  w drodze decyzji administracyjnej. 

   OPŁATY

Opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub na konto : nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe                     w Przasnyszu  nr konta  91 1020 1592 0000 2202 0263 1307 w wysokości :

100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł. 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielone pełnomocnictwa, należy uiścić w kasie urzędu  lub na konto Urzędu Miasta w Przasnyszu  nr konta  09 8924 0007 0008 0080 2001 0001.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej wymiany prawa jazdy wydanego za granicą   przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przasnyskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

O wymianę prawa jazdy wydanego za granicą może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

 Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

 1. państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy,
 2. państwo będące stroną konwencji o ruchu drogowym lub państwo trzecie, którego wzór zgodny jest z wzorem określonym w konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, jednak nie dłużej niż przez okres ważności prawa jazdy.

Polskie prawo jazdy można otrzymać po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy. Jeżeli prawo jazdy nie jest zgodne z wzorem określonym w konwencji dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego dokumentu jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne  ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 Szczegółowe  informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji oraz pod  nr telefonu 29 752 2270 wew. 127 i 128.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r., poz.1268 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110                 ze zm )
 • oraz przepisy wykonawcze.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek.pdf (PDF, 1.15Mb) 2021-04-09 13:07:48 18 razy
2 pelnomocnictwo.odt (ODT, 6.62Kb) 2021-04-09 13:07:48 23 razy
3 zgoda rodzica lub opiekuna.odt (ODT, 6.35Kb) 2021-04-09 13:07:48 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czajkowski 09-04-2021 13:07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żbikowski 09-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czajkowski 09-04-2021 13:07:48