Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu „WRP”

Funkcję Dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu sprawuje – Ryszard Juklaniuk 

Telefon: (029) 752 22 70 wew. 226, pokój 85

Wydział nadzoruje bezpośrednio Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski.

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu należy:

1. prowadzenie spraw związanych z rozwojem i promocją Powiatu, a w szczególności:

 • monitoring realizacji Strategii Rozwoju Powiatu oraz powiatowych programów operacyjnych przy współudziale komórek Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • koordynacja prac nad tworzeniem strategii i programów rozwoju gospodarczego Powiatu, współpraca w tworzeniu i realizacji programów regionalnych (między powiatowych),
 • analiza tendencji rozwojowych na rynku lokalnym i regionalnym oraz monitorowanie procesów gospodarczych,
 • współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców, bankami oraz organizacjami przedsiębiorców w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości,
 • inicjowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw,
 • promowanie przedsiębiorczości, w tym prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej,
 • nawiązywanie współpracy zagranicznej,
 • inicjowanie i prowadzenie zadań związanych z promocją Powiatu we współpracy z pracownikami Starostwa, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami zewnętrznymi,
 • współpraca z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania i udostępniania informacji na temat realizowanych na terenie Powiatu projektów i postępu prac nad ich realizacją,
 • przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych inwestycji,
 • przygotowywanie we współpracy z kierownikami komórek Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi instytucjami informacji na stronę internetową Powiatu,
 • prowadzenie bazy danych  o projektach dofinansowanych i zgłoszonych do dofinansowania ze środków UE i innych funduszy zewnętrznych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • opracowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • organizacja, koordynacja i promocja imprez promujących Powiat,
 • współorganizacja obchodów świąt państwowych, narodowych rocznic i innych,
 • prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu i flagi Powiatu przez osoby fizyczne i prawne,
 • podejmowanie działań w zakresie komunikacji społecznej,
 • tworzenie i aktualizowanie bazy danych o Powiecie,
 • redagowanie informacji na stronę internetową Powiatu,
 • prowadzenie strony internetowej Powiatu,
 • przygotowywanie publikacji i wydawnictw promocyjno – informacyjnych o Powiecie oraz ich rozpowszechnianie,
 • przygotowywanie dla Starosty bieżących i okresowych sprawozdań z działalności Starostwa,
 • przygotowywanie dla mediów informacji o Powiecie i działaniach samorządu powiatowego,
 • organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic upamiętniających walkę o niepodległość Polski oraz uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu wojennego,
 • zapewnienie obsługi i kontaktów ze środkami masowego przekazu,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rynkiem pracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy;
   1.  

2. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji własnych Powiatu oraz inwestycji współfinansowanych przez Powiat, a w szczególności:

 • przygotowanie propozycji do budżetu Powiatu w zakresie planowanych inwestycji i remontów od strony rzeczowo – finansowej,
 • przygotowywanie i realizacja inwestycji kubaturowych i remontów kapitalnych,
 • kontrola bieżąca oraz koordynacja przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo – finansowym zawartych umów,
 • weryfikacja kosztów oraz uruchamianie ich płatności,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji i kapitalnych remontów,
 • rozliczanie finansowo – rzeczowe zakończonych inwestycji i przekazywanie ich na stan mienia komunalnego,
 • realizacja i rozliczanie wspólnych inwestycji wykonywanych przez Powiat przy współudziale finansowym innych podmiotów,
 • przygotowywanie informacji do wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych ze środków pozabudżetowych, w tym środków UE,
 • współdziałanie w procesie pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych instytucji krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzenie oraz nadzorowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • zapewnienie zgodności realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami,
 • rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym wykonywanie, monitorowanie, kontrola i sprawozdawczość

3. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, w zakresie zamówień realizowanych  przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i na jego rzecz.

4. z ustawy Prawo Oświatowe:

 • zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 ww. ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, łączenie szkół różnych typów w zespół, wyłączanie i rozwiązywanie zespołów,
 • możliwość zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu,
 • nadzorowanie zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • nadzorowanie zapewnienia warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
 • nadzorowanie wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 • nadzorowanie zapewnienia obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
 • nadzorowanie wyposażenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne
  i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku
  do dyrektora szkoły lub placówki (m. in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, czas pracy, wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia),
 • coroczne przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,
 • ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące,
 • wydawanie opinii w zakresie powierzania stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych,
 • zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek,
 • kierowanie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do odpowiednich ośrodków,
 • kierowanie uczniów podsiadających orzeczenie sądu do odpowiednich placówek resocjalizacyjnych itp.,
 • wyrażanie zgody na nauczanie indywidualne,
 • zatwierdzanie planu naboru do szkół publicznych,
 • prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych (wydawanie zaświadczeń, procedura dokonywania wpisu, wykreślenie),
 • nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych,
 • porozumiewanie się z dyrektorem szkoły w sprawach dotyczących określania warunków korzystania ze stołówki szkolnej, oraz warunki korzystania z internatu;

5. z ustawy Karta Nauczyciela:

 • zawieranie porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nie ustalonych w ustawie  o związkach zawodowych,
 • zawieranie ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi dla Powiatu ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli,
 • porozumiewanie się z organem nadzoru pedagogicznego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki oraz w sprawie ustalania przez organ nadzoru pedagogicznego regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektora szkoły/placówki,
 • postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz pozostałe zadania organu prowadzącego związane z awansem zawodowym nauczycieli,
 • regulowanie spraw  dotyczących funduszu nagród (w tym nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli) oraz funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • realizowanie zadań z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 • realizacja zadań związanych z ruchem kadrowym w szkole/placówce (m. in. przeniesienie nauczyciela, uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć),
 • określanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; (określanie zasad udzielania i rozmiar obniżek); określanie zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; określanie przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia,
 • tworzenie regulaminów dotyczących wynagradzania nauczycieli,
 • analizowanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli w roku budżetowym

6. z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych
  i administracyjnych,
 • opracowywanie budżetów szkół i placówek publicznych,
 • ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 • naliczanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • nadzór nad przekazywaniem i kontrola wykorzystania dotacji udzielanych szkołom niepublicznym,
 • występowanie z wnioskami oraz udzielanie dotacji celowych na dofinansowywanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 • występowanie z wnioskami oraz udzielanie dotacji celowych na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 • występowanie z wnioskami na realizację programów regionalnych, lokalnych
  i rządowych

7. z ustawy o systemie informacji oświatowej:

 • prowadzenie bazy danych SIO,
 • udzielanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO;

8. z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: możliwość udzielania dotacji;

9. z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: zapewnianie nieletniemu zwalnianemu z zakładu wychowawczego itp., pomocy dla osiągnięcia odpowiednich warunków wychowawczych i bytowych;

10. z ustawy o działalności leczniczej:

 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności,
 • sprawowanie kontroli i oceny, które obejmują w szczególności:
   1. realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
   2. prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
   3. gospodarkę finansową;

11. z ustawy o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

 • prawo żądania od osoby przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej by:
   1. poddała się szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym,
   2. poddała się badaniom mającym  na celu wykrywanie chorób zakaźnych,
   3. wykonywała zalecenia dotyczące zabiegów sanitarno – epidemiologicznych oraz przyjmowania leków niezbędnych do zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym, w tym również w postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań,
   4. poddała się nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, leczeniu,  hospitalizacji lub izolacji,
   5. udzielała wyjaśnień i podawała dane stosownym organom Państwowym mogące mieć znaczenie dla wykrycia choroby zakaźnej i źródła zakażenia lub zapobiegania szerzeniu się choroby zakaźnej,
 • zgłaszanie organom  inspekcji sanitarnej i określonym zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie oraz zgon z powodu choroby zakaźnej natychmiast po otrzymaniu o nich wiadomości,
 • zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby - jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami,
 • wydawanie, w razie wystąpienia choroby zakaźnej, na wniosek inspektora sanitarnego zarządzenia mającego na celu zapobieżenie epidemii i ustalenie kosztów napraw z tym związanych,
 • wydawanie decyzji o powołaniu osób wykonujących zawody medyczne do zwalczania epidemii;

12. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania,
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów,
 • działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
 • wspieranie rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji,
 • współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi  w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • inicjowanie organizowania zakładów odwykowych, domów pomocy społecznej 
  i zakładów pracy chronionej;

13. z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

 • inicjowanie działań zmierzających do ograniczania używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
 • prowadzenie zgodnie z właściwością miejscową działalności wychowawczej 
  i zapobiegawczej polegającej na promocji zdrowego stylu życia,
 • wspieranie tworzenia placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w  środowiskach zagrożonych uzależnieniem,
 • wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych i inicjatyw społecznych w tym zakresie;

14. z ustawy prawo farmaceutyczne: ustalanie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów całodobowych na terenie Powiatu,

15. z ustawy o ochronie dóbr kultury:

 • zapewnianie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury,
 • ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami,
 • podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków w wydawanych  przepisach,
 • uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów,
 • określanie warunków działalności budowlanej lub wnioskowanie o zarządzenie usunięcia, uporządkowania lub przebudowy poszczególnych budynków,
 • wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,
 • ustanawianie społecznego opiekuna zabytków;
  1.  

16. z ustawy o kinematografii: inicjowanie tworzenia powiatowych instytucji filmowych i nadawania im statutu;

17. z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

 1.  
 • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną,
 • ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, przyznawanie stypendiów,
 • tworzenie instytucji kultury,
 • prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej dla pracowników instytucji kultury;
  1.  

18. z ustawy o muzeach:

 1.  
 • tworzenie, przekształcanie, łączenie i likwidacja muzeów,
 • powoływanie rady muzeum;

19. z ustawy o bibliotekach:

 • tworzenie, przekształcanie, łączenie i likwidacja bibliotek,
 • powoływanie rad naukowych bibliotek;

20. z ustawy o sporcie:

 • prowadzenie ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych,
 • organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju;

21. z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśnioch 05-06-2020 09:13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obidzińska-Wójcik 05-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Wiśnioch 05-06-2020 09:38:21