Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Funkcję Geodety Powiatowego i Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje –  Wiesław Potrapeluk


Telefon:
Tel. (0-29) 752 22 70 w. 219 pokój  33 (parter)


 Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy:

1) w zakresie geodezji i kartografii:


a) z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

2. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3 zakładanie i zatwierdzanie osnów szczegółowych,

4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej

5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami:


a) z dekretu o wpisywaniu w księgach hipotecznych  (gruntowych) prawa własności nieruchomości  przejętych na cele reformy rolnej:

1. stwierdzanie, czy nieruchomość podlega pod działanie dekretu o reformie rolnej,

2. składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej, wraz z niezbędną dokumentacja,

3. poświadczenie opisu granic działki na podstawie dokumentacji geodezyjnej,

b) z dekretu o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolna

i osadnictwem rolnym:

1. zezwalanie na nadanie resztówki lub jej części,

2. orzekanie o nadaniu własności nieruchomości dzierżawcom i o ustalaniu ceny nabycia nieruchomości,

3. wyrażanie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu,

4. orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz o ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa,

5. orzekanie o zwolnieniu repatriantów od obowiązku uiszczania ceny nabycia nadanych im nieruchomości państwowych,

6. wydawanie zezwolenia na uznanie osób za właścicieli na większym obszarze,

7. wydawanie zezwolenia na uznanie większego obszaru gospodarstwa za własność posiadacza,

 

c) z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:

1. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,

2. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,

3. zatwierdzanie uproszczonego planu zagospodarowania, jeżeli zagospodarowanie dotyczy lasów, gruntów leśnych, albo nieużytków przeznaczonych do zalesienia,

4. wprowadzanie w przedstawionych planach oraz w regulaminie zmian i uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi,

d) z ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw:

1. stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji oraz przekazywanie mienia do zasobu,

2. nieodpłatne przekazywanie Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),

e) z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – prawo żądania wydania przez sąd orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości,

f) z ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych:

1. wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości przez Państwo,

2. wydawanie dodatkowej decyzji ustalającej obciążenia, które wymagają ujawnienia w księgach wieczystych,

g) z kodeksu cywilnego:

1. wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości,

2. oddawanie osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Powiatu, rozwiązywanie tych umów przed upływem określonego w nich terminu,

3. wykonywanie prawa pierwokupu,

h) z ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1. reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

2. reprezentowanie jednostek samorządu powiatowego w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,

3. zamiana nieruchomości karbu państwa między Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego, a osobami fizycznymi i prawnymi,

4. ustalanie i aktualizowanie opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

5. dokonywanie rozliczeń z tytułu zwrotu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

6. wnioskowanie o podział nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu w celu wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostało nabyte z mocy prawa – realizacja roszczeń do części nieruchomości wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw, - realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub komunalnych,

7. opiniowanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu dokonywanych z urzędu,

8. wywłaszczanie nieruchomości,

9. orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,

10. ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

11. udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o zajęciu nieruchomości,

12. nabywanie na rzecz Skarbu Państwa na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego własności lub użytkowania wieczystego własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli ograniczenie ich praw uniemożliwia im dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości,

13. zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

14. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym wszelkich dostępnych danych o nieruchomościach Skarbu Państwa  i jednostek samorządu terytorialnego,

15. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,

16. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,

17. oddawanie na własność lub w użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami wybudowanymi na podstawie pozwolenia na budowę przed 5 grudnia 1990 roku.

 i) z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:

1. przyznawanie własności użytkowanej działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,

2. udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,

3. wydawanie zaświadczeń o okolicznościach wymienionych w art. 28 ust. 7, podejmowanie działań w sprawach związanych z ubezpieczeniem,

4. rejestrowanie umów dzierżawy zawartych na okres co najmniej 10 lat w celu pobierania świadczeń emerytalnych,

j) z ustawy o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

1. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

k) z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

1. wyłączanie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze,

2. zapobieganie degradacji gruntów,

3. rekultywacja i zagospodarowanie gruntów,

4. kontrola przestrzegania przepisów ustawy,

l)  z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych:

1.  nieodpłatne przekazywanie gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,

m) z ustawy o lasach;

1. przekazywanie w zarząd Lasom Państwowym gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia,

n) z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów:

1. przeprowadzanie na koszt Skarbu Państwa postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów,

o)  z ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej:

1. uczestnictwo w postępowaniu regulacyjnym,

2. przyjmowanie zawiadomień o braku orzeczenia kończącego postępowanie regulacyjne,

3. występowanie z wnioskiem o wszczęcie zawieszonego postępowania regulacyjnego.


Wytworzył:
Wiesław Potrapeluk
Udostępnił:
Marek Chrzanowski
(2003-05-29 10:12:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Filińska
(2008-09-11 13:02:51)