Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr 269/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania ?Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.?


Uchwała Nr 269/2020

Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 2a, ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XV/129/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” uchwala się, co następuje:

§1

Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.” reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do uchwały.

§3

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w §1, zamieszcza się:

 1. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - www.powiat-przasnysz.pl,

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - www.bip.powiat-przasnysz.pl,

 1. tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Przasnyskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Krzysztof Bieńkowski

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Załącznik do Uchwały Nr 269/2020

Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia 30 października 2020 r.

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Przasnyskiego

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.”

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu

Przasnyskiego zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, zwanych dalej kandydatami, do zgłaszanie się na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu przasnyskiego w 2021 r.”.

 1. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

  1. nie reprezentują organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie,

  1. nie podlegają wykluczeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

  1. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata i przez podmiot zgłaszający kandydata.

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie dwóch kandydatów na członków Komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Komisji konkursowej.

 1. Wyboru dwóch członków do pracy w Komisji Konkursowej dokonuje Zarząd Powiatu Przasnyskiego na podstawie otrzymanych zgłoszeń w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka

Komisji konkursowej.

 1. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji konkursowej nie zostanie wyłoniona organizacja, o której mowa w ust. 1, komisja będzie działać bez udziału ich przedstawicieli, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Organizacje pozarządowe wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać do komisji konkursowej tylko jednego kandydata.

 1. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Zgłoszenie kandydata do Komisji konkursowej należy składać (osobiście lub listownie) w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.”

 1. Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa dnia

13 listopada 2020 r. o godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

/-/ Krzysztof Bieńkowski

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Formularz zgłoszenia

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021r.”

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz świadczenie

Nazwa zadania

nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego na terenie Powiatu

Przasnyskiego w 2021 r.”

Imię i nazwisko kandydata

Dane kontaktowe kandydata

(adres do korespondencji, tel.

kontaktowy)

Funkcja pełniona w organizacji

pozarządowej lub podmiocie

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie


0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Opis doświadczenia kandydata na

członka Komisji Konkursowej w zakresie

działalności organizacji pozarządowej lub

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o

działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie

Pełna nazwa organizacji pozarządowej

lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o

działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie oraz adres siedziby

Nazwa i numer dokumentu

potwierdzającego status prawny

organizacji pozarządowej lub podmiotu

wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

Statut organizacji pozarządowej lub

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o

TAK/NIE

działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie.

Deklaruję wolę udziału w Komisji Konkursowej dla zadania „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.” i oświadczam, że:

 1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.

 1. Wyżej wymienione dane są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

 1. 0x08 graphic
  Organizacja pozarządowa / podmiot której jestem przedstawicielem nie będzie brała


0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
udziału w konkursie na powierzenie realizacja zadania publicznego roku 2020 w zakresie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu przasnyskiego w 2021r.”

 1. Nie pozostaję wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.

0x08 graphic

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu jest Starosta Przasnyski, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 22 70, e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu;

 1. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 1. Pełna treść Obowiązku Informacyjnego dostępna jest na stronie https://www.powiat-przasnysz.pl/pl/.


………………………………

…………………………….


(miejscowość i data)

0x08 graphic
0x08 graphic

(czytelny podpis kandydata)

0x08 graphic
0x08 graphic


Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania

organizacji pozarządowej/podmiotu z

ramienia którego występuje kandydat

0x08 graphic

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 269.doc (DOC, 67KB) 2020-11-03 13:43:40 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Banach 03-11-2020 13:43:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Banach 03-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Aneta Banach 03-11-2020 13:43:40