Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr268/2020 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego?Prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.?


Uchwała Nr268/2020

Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

„Prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.”, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - www.powiat-przasnysz.pl

§3

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Krzysztof Bieńkowski Przewodniczący Zarządu Powiatu


Załącznik

do uchwały Nr 268/2020

Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia 30 października 2020 roku

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Przasnyskiego

działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1501) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie „Prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.”

O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  • 1

Rodzaj zadania

 1. Prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w

2021 roku w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,


nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.).

 1. Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz nieodpłatnej mediacji określają odpowiednio przepisy art. 3, art. 3a, art. 3b, art. 4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

§ 2

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

 1. Na realizację zadania w 2021 r. planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości 64.020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), z tego:

  1. kwotę 60.060,00 zł na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

  1. kwotę 3.960,00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

§ 3

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 1. Zasady przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania określają przepisy:

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

  1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w transzach miesięcznych w terminie do 10 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

§ 4

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w punkcie usytuowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, w wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 poz. 90 z późn. zm.) według wykazu planowanych dyżurów:

   1. w poniedziałek w godz. 8.00 - 12.00 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;


2)

we wtorek

w godz. 8.00 - 12.00 - nieodpłatna pomoc prawna;

3)

w środę

w godz. 8.00 - 12.00 - nieodpłatna pomoc prawna;

4)

w czwartek

w godz. 8.00 - 12.00 - nieodpłatna pomoc prawna;

5)

w piątek

w godz. 8.00 - 12.00 - nieodpłatna pomoc prawna.

 1. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyty w punkcie na obszarze powiatu przasnyskiego, czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu, do co najmniej 5 godzin dzienne.

 1. Wydłużenie czasu trwania dyżurów następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżurów w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Wydłużenie czasu trwania dyżurów nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 1. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych potrzeb przez uprawnione osoby. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

 1. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, art. 7 oraz art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 1. Warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona według wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 1. W ramach umowy, o której mowa w ust. 6, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz


edukacji prawnej. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

 1. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza

punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 1. W przypadku wystąpienia przeszkody w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa przez osoby, które będą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 1. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej np. stanu epidemii organizacja pozarządowa zapewni możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

§ 5

Termin i sposób składania ofert

 1. Pisemne oferty należy składać na druku zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki 5, Przasnysz, lub przesłać pocztą na


adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 25 listopada 2020 r. do godz. 15.30.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Powiat Przasnyski, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz,

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2021 r.”

 1. Na kopercie (paczce) oprócz opisu, o którym mowa w ust. 4, należy umieścić nazwę i adres

wnioskodawcy lub wnioskodawców.

 1. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnej oferty zgodnej z obowiązującym wzorem formularza stanowiącym Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.

8. Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), potwierdzającego posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

 1. kopię dokumentów (statutu itp.) potwierdzających prowadzenie działalności pozarządowej m.in. w zakresie zadań, będących przedmiotem niniejszego konkursu;

 1. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestry należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;

 1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta;

 1. kserokopię decyzji Wojewody Mazowieckiego o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem, czy


organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację,

  1. informację zawierająca imiona i nazwiska adwokatów i/lub radców prawnych i/lub doradców podatkowych i/lub osób o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz mediatorów, o którym mowa w art. 4a ust. 6 tej ustawy i doradców poradnictwa obywatelskiego z którymi organizacja zawarła umowy o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenie nieodpłatnej mediacji,

  1. dokumenty potwierdzające doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

  1. oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacja zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządowa wojewodzie.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby, które zgodnie z zapisem Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem prawnym są upoważnione do reprezentowania organizacji.

 1. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej lub czytelnym pismem ręcznym, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.

 1. Kserokopie wymaganych dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

 1. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane oferentom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacja na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta został wybrana w postępowaniu konkursowym.

 1. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienie o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystę osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

 1. Dotacje przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz kryteriami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.


 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

 1. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.

 1. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji podpisania umowy w przypadku, gdy wyjdą na jaw okoliczności niezgodne z treścią oferty i oświadczeń, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.

 1. Podmiot wybrany do realizacji zadania będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i ich jednoznaczne przypisanie do wydatków ze środków pochodzących z dotacji.

§ 6

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonywania wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada 2020 r. w formie uchwały Zarządu Powiatu Przasnyskiego, z podaniem do publicznej wiadomości.

 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, na stronie internetowej www.powiat-przasnysz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-przasnysz.pl.

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja konkursowa. Skład Komisji uchwala Zarząd Powiatu Przasnyskiego odrębną uchwałą.

 1. Konkurs składa się z 2 etapów, Komisja Konkursowa:

  1. w pierwszym etapie:

   1. dokonuje analizy formalnej,

   1. kwalifikuje do dalszej oceny,

  1. w drugim etapie:

   1. dokonuje analizy merytorycznej zawartości ofert,

   1. wskazuje najkorzystniejszą ofertę lub ustala listę rankingową.

 1. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących z treści złożonych ofert.

 1. Decyzję o wyborze oferty, przyznania dotacji i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Przasnyskiego po zapoznaniu się z oceną Komisji konkursowej. Decyzja Zarządu w drodze uchwały jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oferty dzieli się na formalne i merytoryczne.

 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

  1. złożona jest w terminie określonym w ogłoszeniu,

  1. złożona jest na właściwym formularzu,

  1. złożona jest we właściwy sposób,

  1. posiada wypełnione wszystkie punktu formularza,

  1. złożona jest przez podmiot uprawniony,

  1. podpisana jest przez osoby do tego upoważnione,

  1. zawiera wszystkie wymagane załączniki wymienione w ogłoszeniu,

  1. dotyczy zadania wskazanego w niniejszym konkursie,

  1. cele statutowe podmiotu składającego ofertę są zbieżne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert,

  1. kwota dofinansowanie nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na dotację .

 1. Kryteria oceny merytorycznej:

  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

  1. kalkulacja kosztów realizacji zadania,

  1. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

  1. kwalifikacje i doświadczenia osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, spójny harmonogram pracy osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punkcie,

  1. promocja punktu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

  1. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy - w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

 1. Przy ocenie merytorycznej każdy z członków komisji przyznaje w zależności od kryteriów punkty całkowite od 0 do 5.

 1. Ocena poszczególnego kryterium jest sumą wszystkich punktów przyznawanych przez liczbę uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji konkursowej.

 1. Suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów składa się na ocenę końcową.

 1. Oferty złożone pod względem merytorycznym przez Komisję układane są w kolejności od najwyższej do najniższej ocenionej tworząc listę rankingową.


 1. Opisane zasady mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona 1

oferta.

 1. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

 1. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub uzasadnienia odrzucenia oferty.

 1. Zarząd Powiatu Przasnyskiego zastrzega sobie prawo odstąpienie od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

§ 7

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia

otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym.

Na zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) w 2019r. wydatkowano kwotę 64.020,00 zł, a w 2020r. przeznaczono dotację w łącznej kwocie 64.020,00 zł.

  • 8

Informacje dodatkowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057).

 1. Informacji o konkursie udziela: Anna Obidzińska - Wójcik - Sekretarz Powiatu tel. 29 752 22 70 wew. 216.

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenia o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Przasnyski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu przasnyskiego w 2021r.

 1. W przypadku zmiany przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej organizacja


pozarządowa wyłoniona w tym konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych.


/-/ Krzysztof Bieńkowski Przewodniczący Zarządu Powiatu


Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 268.doc (DOC, 93KB) 2020-11-03 13:34:01 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Banach 03-11-2020 13:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Banach 03-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Aneta Banach 03-11-2020 13:34:01